منتخب اخبار

اسلاید همایش های برگزار شده

همایش موضوع سخنران دانلود
اول فرزند پروری خانم جمعه نیا
دوم مدیریت زمان و استفاده ی بهتر از وقت دکتر علیرضا قربانی
سوم خانواده و نوجوان خانم جمعه نیا
چهارم

خانواده و تحصیل فرزندان

استاد اسماعیل حیدری

دکتر علیرضا قربانی

پنجم خانواده و تندرستی استاد عارف گرگانی
ششم خانواده و تربیت دینی ابوالفضل مظهری
ششم خانواده و تربیت دینی فریدون سرگزی
هفتم مشاوره پیش از ازدواج خانم جمعه نیا
هشتم خانواده و طب سنتی مهندس ابوالفضل مرادی
نهم خانواده و رفتارهای پرخطر دکتر بدیعی
دهم خانواده ، جوانی، سالخوردگی استاد رمضانی
دوازدهم خانواده و امنیت سرهنگ عسگری
سیزدهم خانواده و اقتصاد مقاومتی دکتر تکه ئی
چهاردهم خانواده و مشاوره پیش از ازدواج خانم دکتر بای
پانزدهم طب سنتی و توصیه های  کاربردی مهندس مرادی
بیست و ششم خانواده کارآفرین، جامعه کارآفرین دکتر شهرابی
بیست و هفتم خانواده و سبک زندگی خانم جمعه نیا
بیست و هشتم خانواده ، آسیب ها و تهدیدات پیش رو دکتر قربانی
سی و یکم
خانواده و ملاکهای انتخاب همسر
دکتر تقوی
دوازدهم
خانواده و امنیت
سرهنگ عسگری
سی و دوم
خانواده ، جامعه شناسی اعتیاد
دکتر یازرلو
سی و سوم
خانواده و ضرورت آشنایی با مهارت های مطالعه
استاد سجادی زاده
سی و چهارم
خانواده و طعم سلامت
خانم دکتر مقیمی
سی و پنجم
خانواده، نگرش فلسفی به آموزش و پرورش و کارآمدی آن
استاد سیفی
بیست و نهم
خانواده و اخلاق زیست محیطی
استاد چنگیزی
سی و هفتم
خانواده ، آب و آسیب های زیست محیطی
مهندس رضوی
سی و هشتم
خانواده و تحول بنیادین آموزش و پرورش
استاد علی شهرکی
سی و نهم
خانواده و تربیت در عصر جدید
دکتر علیرضا قربانی

 

جوابی بنویسید