منتخب اخبار

دکتر مهدی قزلسفلو

2019-03-19_111940

 

نام و نام خانوادگی: مهدی قزلسفلو          

 تحصیلات

 • کارشناسی مشاوره (1382تا1386)، دانشگاه گیلان.

عنوان پایان نامه:  بررسی مقایسه میزان عزت نفس در بین دانشجویان دانشکده تربیت بدنی و علوم انسانی

 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ( مهر1386 تا خرداد 1389)، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

عنوان پایان نامه: مقايسه تصوير بدني و عزت نفس در افراد متاهل داراي نارضايتي جنسي وافراد متاهل عادي شهر تهران

 • دانشجوی دکتری مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان از سال 1392، تاریخ امتحان جامع: 11 آذر 1393

 عنوان پایان نامه:  بررسی عوامل موثر بر تعهد زناشویی و مقایسه تاثیر مشاوره زوجی مبتنی بر این عوامل با مشاوره زوجی براساس واقعیت درمانی بر تعهد و رضایت زناشویی

    عضویت در سازمانها و انجمن های علمی:

 • عضو پیوسته انجمن مشاوره ایران
 • عضو پیوسته انجمن روانشناسی ایران

مقاله های منتشر شده در مجلات علمی- پژوهشی و کنگره های علمی ملی و بین المللی

 • قزلسفلو، مهدی؛ سید علی تبار، هادی. (1395). بررسی ساختار عاملی تاییدی، روایی و پایایی مقیاس مدل سرمایه گذاری. (در حال چاپ).
 • قزلسفلو، مهدی؛ جزایری، رضوان سادت؛ بهرامی، فاطمه؛ محمد، رحمت الله. (1395). بررسی ساختار عاملی تاییدی، روایی و پایایی مقیاس راهبردهای حفظ رابطه. (در حال چاپ).
 • Ghezelsefloo, Mehdi., jazayeri, rezvanosadat., Bahrami, Fatemeh., Mohammadi, Rahmatollah(2016). The Role of Relational Maintenance Behavior and Attachment Styles in Predicting Marital Commitment. Asian Social Science. 12, No. 9, in September 2016.
 • قزلسفلو، مهدی؛ جزایری، رضوان سادت؛ بهرامی، فاطمه؛ محمد، رحمت الله. (1395). رابطه بین سلامت خانواده اصلی و خود شفقت ورزی با تعهد زناشویی. مجله علوم پزشکی مازندران. دوره 26(139)، 137-148.
 • قزلسفلو، مهدی؛ جزایری، رضوان سادت؛ بهرامی، فاطمه؛ محمد، رحمت الله. (1395). شناسایی عوامل موثر بر تعهد زناشویی از نظر زوجین ایرانی: یک مطالعه کیفی. پذیرش گرفته در فصلنامه علمی و پژوهشی تازه ها و پژوهش های مشاوره.
 • قزلسفلو، مهدی؛ جزایری، رضوان سادت؛ بهرامی، فاطمه؛ محمد، رحمت الله. (1395). سبک های زوجی و شفقت خود به عنوان پیش بین های رضایت زناشویی. دو فصلنامه مشاوره کاربردی. دوره 5، شماره 2، خرداد 1395.
 • رستمی، مهدی؛ قزلسفلو، مهدی؛ محمدلو، هادی؛ قربانیانی، الهام (1394). پیش بینی سلامت روانی بر مبنای شفقت خود، هویت و خودشناسی دانشجویان. فصلنامه مشاوره و روان درمانی/ سال چهارم، شماره 15.
 • رستمی، مهدی؛ سعادتی،نادره؛ قزلسفلو،مهدی (1394). رابطه بین تجربه آزاردیدگی در دوران کودکی با طرحواره های ناسازگار اولیه و راهبردهای مقابله ای در افراد متاهل“. مقاله چاپ شده در مجله علمی و پژوهشی اصول بهداشت روانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. سال 17 (6) آبان و آذر 1394.
 • قزلسفلو، مهدی؛ رستمی، مهدی (1394). رابطه کودک آزاری با ویزگیهای شخصیتی و رفتارهای پرخطر در نوجوانان. مقاله چاپ شده در مجله  علمی_  پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال نوزدهم، شماره دوم، اردیبهشت 1394
 • قزلسفلو، مهدی؛ میراحمدی، لیلا؛ جزایری، رضوان السادات (1393). رابطه بین تفکر قطعی نگر و خود شفقتی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان. مقاله چاپ شده در مجله علمی _ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره 13، بهمن 1393، 1060- 1049.
 • رستمی ، مهدی؛ قزلسفلو، مهدی؛ خوش کنش؛ ابوالقاسم (1393). پیش‌بینی فرسودگی شغلی بر اساس فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شهید بهشتی. مقاله  چاپ شده در مجله علمی پژوهشی  مشاوره شغلی و سازمانی دانشگاه شهید بهشتی، دوره ششم/ شماره21/ زمستان 1393، 22-9.
 • قزلسفلو، مهدی؛ رستمی، مهدی (1394). رابطه کودک آزاری با ویژگی های شخصیتی نوجوانان. مقاله ارائه شده در اولین کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمند سازی اقشار آسیب پذیر جامعه. زمان برگزاری، شهریور 94.

 

 • رستمی ، مهدی؛ محمدی، فهیمه؛ قزلسفلو، مهدی(1392). بررسی رابطه انواع آزار دیدگی در دوران کودکی با بخشش و سلامت روان در افراد متاهل ساکن شهر تهران. مقاله ارائه شده در اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی،499- 509.
 • درویشی، مظفر؛ اثباتی ، مهرنوش؛ قزلسفلو، مهدی (1391). بررسی و مقایسه پاسخهای وابسته به زمینه با افراد نابسته به زمینه در آزمون رورشاخ در دانش آموزان 15 تا 18 ساله پسر. مقاله ارائه شده در چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، تهران، مقاله چاپ شده در مجله علمی پژوهشی روانشناسی معاصر، 7، 17-23.
 • قزلسفلو، مهدی؛ اثباتی مهرنوش (1390). اثربخشی گروه درمانی امید محور بربهبود کیفیت زندگی مردان مبتلا به HIV+ . مقاله چاپ شده در مجله علمی- پژوهشی اندیشه و رفتار، دوره ششم، شماره 22، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، تهران.
 • قزلسفلو، مهدی؛ اثباتی؛ مهرنوش (1391). اثربخشی گروه درمانی امید محور بر کاهش افسردگی . مقاله ارائه شده در اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد تربت جام، ایران.
 • قزلسفلو، مهدی؛ یونسی ، سید جلال؛ امانی، راحله؛ (1390). مقایسه تصویر بدنی وعزت نفس در افراد متاهل دارای نارضایتی جنسی وافراد متاهل عادی شهر تهران. مقاله ارائه شده در پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی،تهران، بیمارستان امام خمینی(ره).
 • اثباتی، مهرنوش؛ قزلسفلو، مهدی؛ (1390). اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی زناشویی بر افزایش رضایت جنسی در زنان. مقاله ارائه شده در پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، تهران، بیمارستان امام خمینی(ره).
 • اثباتی، مهرنوش؛ قزلسفلو، مهدی؛ (1390). اثربخشی گروه درمانی امید محور بر افزایش امید به زندگی مردان مبتلا به سندرم نقص ایمنی(HIV). مقاله ارائه شده در سومین کنگره سراسری پژوهش های روانشناسی بالینی، تهران، بیمارستان امام خمینی(ره).

 

 

 • Esbati, Mehrnoush. Ghezelsefloo, Mehdi. (2012). Effectiveness of Couple Communication Skills Education on Increasing Sexual Satisfaction Among Iranian Women. Oral Paper Presentation in 3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance, 09-12 May 2012, Ephesus – Izmir, Turkey. Will be published in Procedia-Social and Behavioral Journal (ISSN: 1877-0428)(ISSN: 1877-0509)by ELSEVIER(elsevier.com) and will be indexed Science Direct, Scopus, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science)
 • Ghezelsefloo, Mehdi. younesi, Jalal, Ammani, Rahele.(2012). Comparison Of Body Image And Self Esteem Among Married Individuals With Sexual Dissatisfaction And Normal Married Individuals In Tehran. Oral Paper Presentation in 3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance, 09-12 May 2012, Ephesus – Izmir, Turkey. will be published in Procedia-Social and BehavioralJournal(ISSN:18770428)(ISSN:18770509)byELSEVIER(elsevier.com)and willbe indexed ScienceDirect, Scopus, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science).
 • Ghezelsefloo, Mehdi., Esbati, Mehrnoush. (2012). Effectiveness of hope-oriented group therapy on improving quality of life of HIV+ male patients.Oral Paper Presentation in 3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance, 09-12 May 2012, Ephesus – Izmir, Turkey. Will be published in Procedia-Social and Behavioral Journal (ISSN: 1877-0428)(ISSN: 1877-0509)by ELSEVIER(elsevier.com) and will be indexed ScienceDirect, Scopus, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science).

 

شرکت در کارگاه ها، دوره ها و کنگره های علمی آموزشی

 • کارگاه آموزشی” مداخله در بحران خودکشی” دکتر حمید پور شریفی، 8 ساعت، بهمن 1393، مرکز مشاوره دانشگاه تهران.
 • کارگاه آموزشی” مهارتهای زندگی TOT ، 36 ساعت دانشگاه شریف، دوره برگزار شده توسط مرکز مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، تابستان 1393.
 • کارگاه آموزشی” مداخله در زوجهای دچار خیانت” دکتر لادن فتی و فرشته موتابی، بهار 93، دانشگاه شهید بهشتی.
 • کارگاه آموزشی” تربیت مربی TOT پیشگیری و کنترل بیماری HIV براساس SHEP MODEL.”. دکتر غلامرضا نورآبادی، کارشناس انتقال دانش دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 16 ساعت، مرکز مشاوره دانشگاه تهران.
 • کارگاه آموزشی” کابرد طرحواره درمانی در مشاوره خانواده و ازدواج” دکتر نازنین هنرپروران، مرداد 1393، مرکز مشاوره دانشگاه تهران.
 • کارگاه آموزشی” آموزش روابط و مشکلات زناشویی در زوجین” دکتر نازنین هنر پروران، 15 مرداد 1393. مرکز مشاوره دانشگاه تهران.
 • کارگاه آموزشی ” برنامه ریزی توسعه فردیPDP دکتر فریده عامری. تیر 1393، مرکز مشاوره دانشگاه الزهرا.
 • کارگاه آموزشی“درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ویژه افسردگی” دکتر عبدالله امیدی، زمستان 92، مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • کارگاه آموزشی ” مهارتهای زندگی” 60 ساعت، انجمن روانشناسی ایران، زمستان 91.
 • کارگاه آموزشی ” تشخیص و درمان هم جنس گرایی، خودارضایی و اختلال هویت جنسی” دکتر شاره، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، 1392.
 • شرکت در همایش پژوهشی “نقش محله های شهری و روستایی در پیشگیری اولیه از اعتیاد” ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، بهمن 1391.
 • شرکت در همایش پژوهشی ” نقش دانشگاه ها در پیشگیری اولیه از اعتیاد” ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، دی 1391.
 • کارگاه آموزشی ” کاربرد سایکودرام در خانواده درمانی” دکتر علی زاده محمدی، دومین همایش ملی دانشجویی روانشناسی، مشاوره و دین، 1391.
 • شرکت در دومین نشست “هم اندیشی کارشناسان اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی” مهرماه 1391.
 • پنجمین کنگره سراسری کودک و نوجوان
 • سومین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (3rd WCPCGازمیر ترکیه- می 2012.
 • اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد تربت جام، ایران- خرداد 1391.
 • پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، تالار امام، بیمارستان امام خمینی(ره)، تهران – اسفند 1390.
 • کارگاه آموزسی” معنادرمانی(لوگوتراپی)”، دکتر افشنگ، مرکز خدمات مشاوره و روان شناختی ایساتیس،1390.
 • اولین همایش عصب روانشناسی بالینی ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران- بهمن 1389.
 • همایش آینده پژوهی مسائل خانواده در ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام،تهران- 1389.
 • کارگاه آموزشی” حل تعارض در روابط همسران”، دکتر لادن فتی؛ دکتر فرشته موتابی، دانشگاه شهید بهشتی،1389.
 • کارگاه آموزشی “تکنیک مواجهه و بازداری از پاسخ: آموزش گام به گام در درمان بیمارن وسواسی“، دکتر فرشته موتابی، دانشگاه شهید بهشتی،1389.
 • کارگاه آموزشی “شیوه های نگارش مقاله در رساله با فرمت APA ” ، دکتر باقریان،دانشگاه شهید بهشتی،1389.
 • کارگاه آموزشی “خانواده درمانی با تکیه بر مسائل دینی”، دکتر بحرینیان؛ دکتر سید جلال یونسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی1388
 • کارگاه آموزشی “خیانت در زناشویی”، دکتر فرشاد بهاری، موسسه درمانی بازتوانی و اقامتی جمعیت آفتاب،1387.
 • کارگاه آموزشی “خانواده درمانی استراتژیک در درمان اعتیاد”، دکتر فرشاد بهاری، موسسه درمانی بازتوانی و اقامتی جمعیت آفتاب،1387.
 • هشتمین سمینار انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره شغلی و سازمانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،1387.
 • سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران – اردیبهشت 1387.
 • کارگاه آموزشی” تکنیک ها و کاربردهای هنر درمانی در بیماران روانپزشکی”، دومین همایش علمی دانشجویان روانشناسی ایران، دکتر زاده محمد، اردیبهشت 1389.

فعالیتهای فرهنگی و اجرایی

 • فعال فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی در سال1393
 • فعال فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی در سال1392
 • فعال فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی در سال1391
 • فعال فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1390
 • فعال عرصه نشریات دانشجویی1391
 • دبیر اجرایی4 کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه شهید بهشتی.
 • کارشناس اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی.
 • همکاری با انجمن معتادان گمنام در دانشگاه شهید بهشتی 1391 الی 1393.
 • کارشناس آموزش و مشاوره فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی
 • دبیر اجرایی اولین جشنواره فرهنگی و آموزشی پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه شهید بهشتی در سال 1391
 • همکار اجرایی در پنجمین جشنواره ملی حرکت، 1391 دانشگاه شهید بهشتی.
 • شرکت در نشست توجیهی و آموزشی نحوه تکمیل ” دفترچه ثبت جلسات مشاوره” ویژه کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاههای وزارت علوم.
 • مسئول برگزاری کلاسهای مهارتهای زندگی و سلامت روان ویژه دانشجویان و کارمندان در دانشگاه شهید بهشتی.
 • همکار اجرایی در اولین نشست سراسری تشکل های اسلامی دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور1391، دانشگاه شهید بهشتی.
 • کارشناس اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی از سال 1389 تا کنون

 تجارب درمانی

 • روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه امیرکبیر،1394
 • روانشناس مرکز مشاوره نجوای زندگی، 1394
 • روانشناس، مرکز مشاوره نوید فردا، 1393
 • روانشناس، مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی از سال 1390 تا کنون
 • روانشناس، مرکز مشاوره اردیبهشت، از سال 1392تا کنون
 • روانشناس مرکز مشاوره مهرآور1390
 • روانشناس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان چهاردانگه در سال 1389 تا 1390
 • فعالیت در مدارس شاهد به عنوان مشاورتحصیلی و نماینده بنیاد شهید در رسیدگی به مشکلات روحی، روانی و عاطفی فرزندان معظم شهدا و جانبازان.
 • مشاور و روان درمانگر( تحت سوپرویژن) در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی: بیمارستان رفیده، بیمارستان رازی، مرکز خدمات توانخشی صبا 1386تا 1388.