منتخب اخبار

شماره حساب

بسمه تعالی

به  جهت توسعه فعالیتهای فرهنگی و  اجتماعی موسسه  در بعد کمی و کیفی  به پیشنهاد  شما مردم عزیز  شماره  حساب 49839051/76 بانک ملت و شماره کارت 0164  5018  3379  6104 به نام موسسه راه نوین زندگی گلستان آماده دریافت کمکهای شما می باشد. کمکهای دریافتی صرف فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و در پایان سال گزارش آن تقدیم شما خواهد شد.

 

دکتر علیرضا قربانی

مدیر عامل

جوابی بنویسید