منتخب اخبار

موسسه خیریه امید زندگی قابوس

 خدمات یکساله موئسسه خیریه امید زندگی قابوس برای آن دسته ازعزیزانی که همه ماهه به موئسسه کمک مالی می کنند خدمت شما ارائه می گردد

جوابی بنویسید