منتخب اخبار

کارگاه مبانی تسهیل گری سازمان های اجتماع محور

 کارگاه مبانی تسهیل گری سازمان های اجتماع محور با حضور معاون محترم پیشگیری بهزیستی استان و هیئت همراه و جناب نوروزی رئیس محترم بهزیستی شهرستان گنبد در مکان اورژانس اجتماعی شهر گنبد کاووس بصورت حضوری و همزمان بصورت مجازی در بهزیستی شهر گرگان  با تدریس جناب آقای دکتر علیرضا قربانی در تاریخ ۲۱ و ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ برگزار گردید.

 

جوابی بنویسید