منتخب اخبار

کارگاه مدیریت خشم

  • خشم، یک احساس یا هیجانی است که از تحریک پذیری خفیف تا غضب دامنه دارد.
  • خشم، یکی از احساسات و تجربه های هیجانی مهم انسان هاست. این تجربه هیجانی بسیار شایع است و در طی روز ممکن است حتی چند بار نیز تجربه شود.
  • زمانی گفته می شود که خشم مشکل آفرین یا غیر طبیعی است که خیلی شدید باشد و یا مکرر و در موقعیت های نامناسب رخ دهد.

  • کارگاه آموزشی مدیریت خشم ویژه عموم مردم  روز سه شنبه 8 آذر1401 ساعت 16 در دفتر مشاوره راه نو توسط خانم دکتر جمعه نیا متخصص مشاوره برگزار گردید.

جوابی بنویسید