منتخب اخبار

SaveGaza

 

حمایت از ‎فلسطین تا دیروز معیار مسلمانی بود و از امروز معیار ‎انسانیت

جوابی بنویسید