منتخب اخبار

بحث آزاد

توجه به فضای مدرسه یک ضرورت اجتناب ناپذیر

توجه به فضای مدرسه یک ضرورت اجتناب ناپذیر دکتر علیرضا قربانی   انسان موجودی پیچیده است که دارای انگیزش های مادی، روحی و معنوی گوناگون و متفاوت می باشد. انگیزش، نیرویی هدایت کننده، سازمان دهنده ادارک و رفتار هدفمند آدمی است. “مازلو” روان شناس انسان گرا، مدلی از نیازها و انگیزش های انسان را از نیازهای زیستی، امنیت، اجتماعی، خود ... ادامه مطلب »